Användningsvillkor (1)

Senast uppdaterat: 5 oktober 2016

Vår webbplats

Välkommen till Align-webbplatsen ("webbplatsen"), en webbplats som drivs av Align Technology Switzerland GmbH (benämnt "Align", "vi" eller "oss" i dessa användningsvillkor).  Vi är ett företag som är registrerat i Rotkreuz i Schweiz med organisationsnummer CHE-146.357.660.

Läs noga igenom följande villkor för din användning av webbplatsen. Genom att skaffa dig åtkomst till, använda eller ladda ner information och/eller material från webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av villkoren nedan ("Användningsvillkor"). Om du inte accepterar dessa användningsvillkor får du inte använda eller skaffa dig åtkomst till denna webbplats eller material som finns på den.

Det är viktigt att du är uppmärksam på att när du använder vissa delar av denna webbplats kan din användning vara föremål för andra upphovsrättsmeddelanden och annan information om äganderätt. Om så är fallet måste du läsa igenom sådant meddelande och sådan information och bekräfta att du accepterar innehållet innan du skaffar dig åtkomst till den relevanta delen av webbplatsen. 

Observera att vi emellanåt kan ändra dessa användningsvillkor. Om vi gör det publicerar vi ändringarna på vår webbplats. Vi ber dig därför att besöka webbsidan med användningsvillkor med jämna mellanrum för att se eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att vi har publicerat sådana ändringar anses du godkänna de uppdaterade användningsvillkoren. Datumet högst upp på denna webbsida anger när dessa användningsvillkor senast uppdaterades.   

1. Medicinsk ansvarsfriskrivning

Samtlig information på denna webbplats, inklusive information om tandhälsa, medicinskt tillstånd och hälsotillstånd samt information om produkter och behandlingar, är endast för informationssyfte. Informationen bör inte betraktas som komplett och är inte avsedd att användas istället för ett patientbesök hos, ett telefonsamtal med, en konsultation hos eller en inrådan av en läkare, eller istället för information på eller i förpackning eller på etiketter.

Informationen som erhålls genom att använda webbplatsen är inte uttömmande, och omfattar inte alla sjukdomar eller fysiska tillstånd eller behandling av dessa. Den information som publiceras är endast för informationssyfte och används på egen risk.

Du bör aldrig ignorera eller dröja med att ge rådgivning om tandvård eller medicinsk rådgivning på grund av något du läst på denna webbplats. Du bör heller inte använda informationen på denna webbplats för att diagnostisera ett tandvårds- eller hälsoproblem eller för att förskriva ett läkemedel.

2. Användning av webbplatsens innehåll

De immateriella rättigheterna på webbplatsen (inklusive, till exempel, våra varumärken) och upphovsrätten till allt material som lagras, visas och är tillgängligt på webbplatsen antingen ägs av oss eller licensieras till oss av tredje parter ("innehåll").  Samtliga sådana rättigheter är förbehållna oss eller våra licensgivare.

Du får inte använda, modifiera, kopiera, återskapa, publicera på nytt, ladda upp, lägga ut på internet, överföra, distribuera, sälja, licensiera ut, hyra ut, offentligt visa eller framställa, redigera, anpassa eller på något sätt skapa ett härlett arbete av innehåll eller del av webbplatsen utan skriftligt medgivande av oss.

Du får heller inte använda webbplatsen, eller skaffa dig åtkomst till webbplatsen eller något av innehållet, för kommersiella ändamål.

Emellertid kan du visa, använda, ladda ner och skriva ut utvalda delar av webbplatsen enbart för din egen personliga, icke-kommersiella, informativa användning förutsatt att du inte publicerar innehållet på nytt och att inga meddelanden om upphovsrätt, varumärken, servicemärken, meddelanden om tillskrivningar, meddelanden om patent eller meddelanden om äganderätt bibehålls i oförändrat skick och inte döljs, ändras eller förstörs.

3. Användaruppförande

Observera att du är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang för att ha åtkomst till vår webbplats, inklusive att säkerställa att din utrustning och internetanslutning är tillräckliga för att din enhet ska kunna ansluta till webbplatsen. Du är också ansvarig för att se till att personer som skaffar sig åtkomst till vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa användningsvillkor, och eventuella övriga tillämpliga villkor som meddelats dig, och att de följer dem.

När du använder webbplatsen försäkrar du att du inte kommer att:

 • använda webbplatsen, eller skaffa dig åtkomst till den, för bedrägliga eller olagliga ändamål.
 • använda webbplatsen, eller skaffa dig åtkomst till den, för att utge dig för att vara någon annan person eller organisation, eller för att falskeligen uppge eller på annat sätt ge en missvisande bild av din koppling till en person eller organisation.
 • påverka eller störa driften av webbplatsen eller åtkomsten till den.
 • överföra eller på annat sätt göra tillgängligt i anknytning till webbplatsen eller åtkomsten till den någon form av virus, mask, trojansk häst, tidsbomb, spionprogram, datorkod, fil eller program som är skadligt eller inkräktande, eller som kan eller är avsett att skada, kapa driften av eller övervaka användningen av maskinvara, programvara eller utrustning.
 • begränsa eller lägga hinder i vägen för någon person att skaffa sig tillträde till eller använda webbplatsen.
 • modifiera, anpassa eller översätta någon del av webbplatsen.
 • avlägsna, dölja eller modifiera upphovsrättssymbol, varumärke eller äganderättsmeddelande från/på webbplatsen.
 • använda robot, spindel, sök-/hämtningsprogram eller annan manuell eller automatisk enhet för att hämta, indexera, "skrapa", utvinna data eller på något sätt återuppbygga eller återskapa webbplatsen, eller kringgå navigeringsstrukturen för eller presentationen av webbplatsen.


4. Feedback

Feedback, information, förslag, inskick eller material som du skickar via denna webbplats eller som hänför sig till den (ett "inskick") betraktas som icke-konfidentiellt av Align såvida inte du informerar oss om något annat. Genom att tillhandahålla sådana inskick för Align samtycker du till att Align, utan kostnad och utan att behöva tillskriva inskicket till dig, har rätt att kopiera, visa, distribuera och använda inskicket. 

Du beviljar oss också rätten att skapa, visa och distribuera meddelanden om upphovsrätt till och övriga immateriella rättigheter i och till, eller baserat på, inskicken. Align ska ha friheten att använda och/eller sprida sådana inskick utan begränsningar för vilket syfte som helst. Inskick får inte innehålla konfidentiell information om patient eller tandläkare.

5. Modifiering, avstängning och upphörande av webbplatsen

Det är viktigt att notera att vi, efter eget gottfinnande, förbehåller oss rätten att modifiera, stänga av eller upphöra med driften av respektive åtkomsten till webbplatsen eller någon del av den.  Till exempel kan vi komma att upphöra med driften av webbplatsen för alla användare om vi inte längre tillhandahåller Invisalign-tjänster och Invisalign-produkter i din region. Eller så kan vi komma att stänga av åtkomst för dig till webbplatsen för att du brutit mot dessa användningsvillkor.

Vi kan också, när som helst, komma att uppdatera webbplatsen och göra ändringar i innehållet på den. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen vill vi uppmärksamma dig på att innehåll på vår webbplats kan vara inaktuellt vid vilken tidpunkt som helst, och att vi inte är skyldiga att uppdatera inaktuellt innehåll.

Vi kan också, vid behov, komma att göra avbrott i den regelbundna driften av webbplatsen eller någon del av den för att utföra rutinmässigt eller icke-rutinmässigt underhåll, för att åtgärda fel, eller för att göra ändringar.

Vi garanterar heller inte att webbplatsen, eller något innehåll på den, är fri från fel eller utelämnanden, och vi gör inga utfästelser, uppställer inga betingelser för, ger inga löften om eller ger några garantier för (nedan gemensamt kallade "löften"), vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. 

6. Andra webbplatser och resurser

Observera att webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, inklusive webbplatser för sociala medier, t.ex. Facebook eller Twitter. Dessa länkar tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl, men innebär inte nödvändigtvis att vi stöder sådana tredjepartswebbplatser eller webbplatser för sociala medier som vi har länkat till. Eftersom vi inte har någon direkt kontroll över sådana webbplatser och resurser är vi inte ansvariga för webbplatsernas eller resursernas tillgänglighet, och heller inte för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Vi granskar heller inte sådana tredjepartswebbplatser, och ber dig därför att observera följande:

 • Vi är inte ansvariga för sådana webbplatser, inklusive villkoren som sådana webbplatser görs tillgängliga enligt och integritetspolicyn för sådana webbplatser, och vi har ingen kontroll över innehållet på dem eller deras tillgänglighet.
 • Vi ger inga löften, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande varor eller tjänster eller information som mottas från sådana webbplatser.
 • Om du skaffar dig åtkomst till sådana webbplatser gör du det helt på egen risk.

Du får inte inrama, länka till eller djuplänka till webbplatsen från någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande.  Eventuellt medgivande av oss kommer att vara föremål för vissa villkor. Om du vill inrama, eller skapa en länk eller djuplänk till, vår webbplats ber vi dig kontakta Privacy@aligntech.com

7. Integritet och cookies

I vår integritetspolicy (tillgänglig på http://www.Invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) ("integritetspolicy") förklaras våra policyer avseende insamling, användning, överföring och behandling av dina personuppgifter som tillhandahålls av eller samlas in från dig via webbplatsen (inklusive hur cookies används). Du bör granska integritetspolicyn innan du börjar använda webbplatsen och, precis som för användningsvillkoren, gäller att vi när som helst kan göra ändringar i integritetspolicyn.

8. Ansvarsfriskrivning

Även om vi gör vårt bästa för att tillhandahålla en informativ webbplats som du kommer att ha stor nytta av att bläddra på hålls webbplatsen tillgänglig för dig i befintligt skick såvida inte vi uttryckligen angett något annat i dessa användningsvillkor.  Det innebär att vi inte påtar oss något ansvar gentemot dig (med förbehåll för punkt 9 nedan).  Det är därför ditt ansvar, inte vårt, att försäkra dig om att webbplatsen är lämplig för dina avsedda ändamål när du använder den. 

Med hänsynstagande till detta påtar vi oss inte något ansvar för webbplatsens ändamålsenlighet eller lämplighet för att tillgodose dina behov, och vi utesluter alla uttryckliga eller underförstådda löften, inklusive, utan begränsning:

 • att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller fel.
 • att webbplatsen eller datorservern som webbplatsen görs tillgänglig från är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
 • beträffande noggrannheten i, innehållet i, aktualiteten för, fullständigheten av, tillförlitligheten i, kvaliteten på eller lämpligheten för material som finns på eller levereras via webbplatsen, eller som på annat sätt görs tillgängligt i anknytning till webbplatsen.

Observera att det finns några underförstådda löften (ofta kallade "garantier") som vi juridiskt sett inte kan utesluta.  Om du vill få reda på mer om dessa underförstådda löften och inhämta råd om dina lagliga rättigheter kan du vända dig till ditt lokala konsumentvägledningskontor i ditt bosättningsland för kostnadsfria upplysningar.  Om du till exempel är bosatt i Sverige kan du kontakta Konsumentverket för mer information och vägledning.

9. Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa användningsvillkor är avsett att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet, för bedräglig felaktig framställning eller för grov oaktsamhet, eller något annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust eller skada orsakad av ett virus eller en distribuerad överbelastningsattack (DDoS-attack) eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller egenutvecklat material på grund av din användning av vår webbplats eller på någon webbplats som är länkad till vår webbplats.

Du bekräftar och samtycker också till att driften av webbplatsen är beroende av att internet och annan tredje parts utrustning och tjänster (inklusive din egen enhet eller webbläsare) fungerar på avsett sätt, och att vi i detta hänseende inte kan ge några garantier eller ställas till ansvar på något sätt.

Om du är en konsument och använder den här webbplatsen vill vi uppmärksamma dig på att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushåll och privat bruk.  Du får inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi är inte ansvariga gentemot dig för särskilda skador, indirekta skador, straffrättsliga ekonomiska påföljder, eller följdförluster eller följdskador, och heller inte för förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.

10. Våra rättigheter

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användningsvillkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa användningsvillkor.

Om vi underlåter att insistera på att du fullgör någon av dina skyldigheter enligt dessa användningsvillkor, eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, betyder det inte att vi avstår från vår rätt att hävda våra rättigheter gentemot dig, eller att du inte behöver fullgöra sådan skyldighet. Om vi avstår från vår rätt att göra gällande en försummelse av skyldighet enligt, eller en överträdelse av, dessa användningsvillkor från din sida gör vi det endast skriftligen.

Dessa användningsvillkor är inte avsedda att ge rättigheter åt någon annan än dig och oss.

11. Rättsliga tvister

Eventuella tvister i samband med dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Om du väljer att väcka talan i anknytning till dessa användningsvillkor kan du ha rätt att väcka talan på ditt eget språk och vid din lokala domstol. Ditt lokala konsumentvägledningskontor kan ge dig råd om dina rättigheter.

Varje punkt i dessa användningsvillkor gäller separat. Det innebär att om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, lagstridig eller ej verkställbar förblir de återstående punkterna giltiga och i kraft.

12. Kontakta oss

 Om du har skäl att tro att ett intrång har gjorts i din upphovsrätt (eller någon annan immateriell rättighet) på webbplatsen, eller att det finns innehåll på webbplatsen som är lagstridigt eller gör intrång i dina eller en tredje parts rättigheter, ber vi dig kontakta oss på Privacy@aligntech.com

Om du har några frågor eller klagomål angående dessa användningsvillkor eller webbplatsen ber vi dig kontakta oss via e-post på e-postadressen Privacy@aligntech.com eller skriva till oss på adressen Suurstoffi 22, CH-6343 Rotkreuz, Schweiz.

Upphovsrätt © Align Technology, Inc. Samtliga rättigheter förbehålles. Invisalign och Invisalign-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Align Technology, Inc.

Loading...