Fler än 5 miljoner människor över hela världen har reglerat sina tänder med Invisalign, ett klart alternativ till tandställning.

Användningsvillkor

ANVÄNDNING AV ALIGNS WEBBSIDA SKER UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU SLUTER DIG TILL FÖLJANDE VILLKOR.

Välkommen till Aligns webbsida (“webbsidan”). Läs igenom följande bestämmelser och villkor för din användning av webbsidan. Genom att besöka, använda eller ladda ned information och/eller material från webbsidan samtycker du till att följa och vara bunden till dessa villkor och villkoren under rubriken Användarvillkor (“Användarvillkor”). Om du inte samtycker till användarvillkoren ska du inte använda webbsidan. Denna webbsida kan innehålla andra meddelanden om äganderätt och upphovsrättsinformation och dessa villkor måste läsas och följas.

1. MEDICINSK ANSVARSFRISKRIVNING

All information på denna webbsida, inklusive information om tandvård, medicinska och hälsomässiga förhållanden, produkter och behandlingar är endast i informationssyfte. Informationen bör inte betraktas som komplett och är inte avsedd att användas istället för ett patientbesök, samtal, rådgivning eller råd från en läkare eller någon information som finns på eller i förpackningen eller på etiketter. Information som erhålls genom att använda webbsidan är inte fullständig och omfattar inte alla sjukdomar, fysiska förhållanden eller behandling av dessa. Den tillgängliga informationen är endast i informativt syfte och används på egen risk. Du bör aldrig bortse från eller dröja med att ge tandvård eller medicinsk rådgivning på grund av något du läst på denna webbsida. Du bör inte heller använda informationen på denna webbsida för att diagnostisera ett tand- eller hälsoproblem eller för att förskriva ett läkemedel.

2. ANVÄNDNING AV WEBBSIDANS INNEHÅLL

Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja denna webbsida för kommersiella ändamål, genom användning av webbsidan, tillgång till webbsidan eller något av innehållet tillgängligt via webbsidan. Du accepterar att inte kopiera eller lägga på någon nätverksansluten dator, sända i något media, eller att använda, modifiera, distribuera, publicera, överföra eller skapa härledda verk av något slags material som finns på vår webbsida, för offentliga eller kommersiella syften. Det är inte tillåtet att på något sätt ändra material från denna webbsida. Du samtycker till att uttryckligen ange Align som upphovsrättsinnehavaren för material eller information som du kopierar från denna webbsida. Tillåtelsen upphör automatiskt utan meddelande om du bryter mot något av dessa användarvillkor. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra allt nedladdat eller tryckt material.

Förutom vad som uttryckligen anges ovan ska ingenting på den här webbsidan tolkas som att någon licens eller rättighet utfärdas för någon upphovsrätt, patent, varumärke eller information om affärshemligheter tillhörande Align eller tredje part. Förutom sådant som specifikt framgår av detta avtal, får ingen del av den information och de dokument som finns på denna webbsida tolkas som att Align utfärdar någon licens eller rättighet. Allt innehåll på vår webbsida skyddas av upphovsrätt. Observera att produkter, processer eller teknik på denna webbsida kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som ägs av Align. Dessa licensieras inte nedan.

3. UPPFÖRANDEREGLER

Du samtycker till att inte använda webbsidan till att: bryta eller förleda till brott mot tillämplig lokal, regional, nationell eller internationell rätt; kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter och sekretess eller upphovsrätt; eller störa eller avbryta webbsidan, dataservrar eller forum tillgängliga via webbsidan. Om du använder webbsidan på något av ovanstående sätt kan Align efter egen bedömning göra så att du inte kan använda webbsidan mer.

4. FEEDBACK

All feedback, information, förslag, synpunkter eller material som du skickar genom eller i samband med denna webbsida (ett “meddelande”) kommer Align att betrakta som icke-konfidentiell. Genom att tillhandahålla Align med sådant meddelande, godkänner du härmed att Align får en utan kostnad, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, världsomfattande rätt och licens att kopiera, använda, använda ord från, visa och distribuera alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter i och för, eller baserat på ditt meddelande. Align är har rätt att använda och/eller sprida sådana meddelanden obegränsat för alla ändamål. Du bekräftar att du är ansvarig för de meddelanden som du tillhandahåller, och att du och inte Align, har fullt ansvar för dina meddelanden, inklusive deras laglighet och upphovsrätt. Även om något som anges i dessa användarvillkor strider mot detta, får meddelanden inte innehålla någon konfidentiell information om patient eller läkare.

5. ÄNDRING OCH UPPSÄGNING AV WEBBSIDA

Align förbehåller sig rätten att när som helst och då och då, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbsidan (eller någon del av den) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Align inte ska hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av webbsidan. Align kan också när som helst och utan förvarning göra förbättringar och/eller ändringar i de produkter, tjänster och/eller de program som beskrivs på denna webbsida. Align frånsäger sig allt ansvar att uppdatera, förbättra eller ändra denna webbsida.

6. ANDRA WEBBSIDOR OCH KÄLLOR

Tredje parter som använder webbsidan kan lägga upp länkar eller ge tillgång till andra webbsidor och källor. Eftersom Align inte har någon kontroll över sådana webbsidor och källor, bekräftar och godkänner du att Align inte ansvarar för att sådana sidor eller källor finns tillgängliga. Du godkänner också att Align inte stödjer eller är ansvarig eller skadeståndsskyldig för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbsidor eller källor. Du bekräftar och samtycker också till att Align inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller webbsidor som är tillgängliga på eller genom någon sådan webbsida eller källa.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies även om de inte måste accepteras för att besöka webbsidan. Cookies är små textfiler som lagras på hårddiskar och regelbundet används för att analysera enskild aktivitet på webbsidan. Genom att samla in och komma ihåg information om ditt besök på en webbsida, gör cookies att webbapplikationer kan känna igen och svara på dina individuella önskemål. En cookie-fil kan innehålla information som webbsidan använder för att svara till dig som individ och för att skräddarsy upplevelsen av en webbsida efter dina önskemål.

Vissa delar av webbsidan använder cookies. Det gör att Align kan bestämma hur användbar informationen till våra användare är och analysera hur effektiv vår navigeringsstruktur blir av att vi ger dig den informationen. I slutändan hjälper cookies oss att ge dig en bättre upplevelse av webbsidan.

Om du föredrar att inte ta emot cookies på vår webbsida kan du ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och inte accepeterar cookien när webbläsaren varnar för den. Du kan också neka alla cookies genom att stänga av dem i din webbläsare. Om du har ställt in din webbläsare så att den inte tillåter cookies, kommer du fortfarande att kunna komma åt Aligns webbsida. Däremot kan det påverka hur du kan använda webbsidan.

8. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

Informationen som finns på webbsidan är inte uttömmande. Align anstränger sig för att ge korrekt och aktuell information när det är möjligt, men ger inga garantier eller löften om dess riktighet eller fullständighet. INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBSIDA TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER INDIREKT, LAGSTADGAT ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG OCH SÄLJBARHET. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT: (a) DU ANVÄNDER WEBBSIDAN PÅ EGEN RISK. WEBBSIDAN TILLHANDAHÅLLS MED FÖRUTSÄTTNINGEN “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM TILLGÄNGLIG”. ALIGN FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. (b) ALIGN GARANTERAR INTE ATT (i) WEBBSIDAN UPPFYLLER DINA KRAV, (ii) WEBBSIDAN INTE KOMMER AVBRYTAS, VARA SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, (iii) INFORMATIONEN SOM UPPNÅS VID ANVÄNDNING PÅ WEBBSIDAN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG. (c) ALLT MATERIAL SOM HÄMTATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN ERHÅLLS OCH ANVÄNDS PÅ EGEN| RISK OCH EFTER EGET OMDÖME. DU ÄR OCKSÅ ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING AV NÅGOT MATERIAL. (d) INGA RÅD ELLER NÅGON INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT GENOM ELLER FRÅN WEBBSIDAN GER NÅGON GARANTI FRÅN ALIGN.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT VARKEN ALIGN ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INBLANDAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA WEBBSIDAN ANSVARAR FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, ​​TYPISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR I FORM AV FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM ALIGN HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM BEROR PÅ: (i) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBSIDAN, (ii) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR PÅ GRUND AV VAROR, DATA ELLER INFORMATION SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS; ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS VIA ELLER FRÅN WEBBSIDA, (iii) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, (iv) UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ WEBBSIDAN, ELLER (v) NÅGOT ANNAT SOM ÄR RELATERAT TILL WEBBSIDAN.

10. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

VISSA LÄNDERS LAGAR TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR I OLYCKSFALL ELLER INDIREKTA SKADOR. DÄRFÖR KAN DET VARA SÅ ATT NÅGRA AV BEGRÄNSNINGARNA OVAN I AVSNITT 12 OCH 13 INTE GÄLLER DIG.

11. BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

Du samtycker till att skydda och avsäga Align och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, ombud, medarbetare eller andra partners och anställda, från allt anspråk eller fordringar, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av tredje part på grund av eller till följd av din användning av vår webbsida, ditt brott mot avtalet, eller ditt brott mot någon annan persons rättigheter eller existens.

12. MEDDELANDEN

Meddelanden skickas till dig antingen via e-post eller vanlig post. Align kan också ge besked om ändringar i dessa användarvillkor eller av webbsidan genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden för dig, i allmänhet på webbsidan.

13. RÄTTSTVISTER

Dessa användarvillkor och din relation till Align skall regleras av lagstiftningen i Nederländerna utan hänsyn till eventuella konflikter med andra lagstadgar. Du och Align samtycker till att följa den personliga och exklusiva rättsskipningen i domstolarna i Nederländerna.

14. ÄNDRING AV AVTAL

Vi kan ändra de här användarvillkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på vår webbsida, och du ansvarar för att regelbundet gå igenom dessa användarvillkor. Alla ändringar träder automatiskt i kraft 30 dagar efter att de först publicerats på vår webbsida. Din användning av webbsidan efter den dag som eventuella ändringar träder i kraft leder till ett bindande godkännande av dessa ändringar.

15. ALLMÄNT

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Align med hänsyn till webbsidan och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och Align. Om Align underlåter sig att tillämpa någon bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte det tolkas som ett undantag från någon bestämmelse eller rättighet. Om någon del av dessa användarvillkor inte är genomförbar skall den delen tolkas i enlighet med närmast tillämpliga lag för att spegla partnernas ursprungliga intentioner. Resten av bestämmelserna är fortfarande i full kraft och verkan. Delarna 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 och 15 i dessa användarvillkor skall stå kvar vid uppsägning av användarvillkoren. Dessa användarvillkor skall regleras av lagstiftningen i Nederländerna utan hänsyn till eventuella konflikter med andra lagstadgar. Båda parter står under personlig jurisdiktion i Nederländerna och är vidare överens om att alla rättshandlingar i samband med dessa användarvillkor skall väckas vid en domstol i Nederländerna.